Green Floor
Regulamin zakupów

REGULAMI SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.GREENFLOOR.SKLEP.PL

Rozdział 1

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.greenfloor.sklep.pl. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie www.greenfloor.sklep.pl jest GF Group Karol Tarnawski, ul. Szosa Gdańska 1, 86-031 Osielsko, NIP: 5932315644

 3. Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów:

- z dostawą do Klienta;

- poprzez umożliwienie Klientowi dokonania odbioru Produktów w Sklepie Stacjonarnym w Osielsku, przy ul. Szosa Gdańska 1.

 

Rozdział 2

 1. Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

 - greenfloor.sklep.pl – GF Group Karol Tarnawski;

- Sklep Internetowy – prowadzony przez GF Group Karol Tarnawski sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.greenfloor.sklep.pl;

Strona Internetowa – oznacza stronę www.greenfloor.sklep.pl, na której działa Sklep Internetowy;

- Sklep Stacjonarny – oznacza detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez GF Group Karol Tarnawski, w którym możliwe jest zamówienie i odbiór Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym. Sklep stacjonarny znajduje się w Osielsku, przy ul. Szosa Gdańska 1.

- Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

- Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z GF Group Karol Tarnawski za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

- Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

- Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego www.greenfloor.sklep.pl;

- Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

- Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

 

Rozdział 3

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

a) po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w serwisie www.greenfloor.sklep.pl;

b) bez konieczności zarejestrowania się w serwisie www.greenfloor.sklep.pl w opcji „Zakupy bez rejestracji”

 1. Klient, który zarejestrował się poprzez utworzenie konta w serwisie www.greenfloor.sklep.pl jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta. Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.

 

Rozdział 4

 1. Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Na stronie Sklepu internetowego prezentowane są ceny brutto i netto każdego produktu. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

 3. Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

 

Rozdział 5

 1. Możliwość korzystania z opcji zakupu z dostawą do Klienta, jak również dostępne opcje dostawy do Klienta, mogą różnić się w zależności od dostępności towaru i wybranych Produktów.

 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.

 3. Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:

a) akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;

b) wskazanie adresu Klienta;

c) wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy (chyba, że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie Stacjonarnym);

d) wskazanie numeru telefonu komórkowego;

e) dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym (dotyczy zamówień, dla których wybrana została metoda płatności przez „PayU”),

f) aktywowanie linku potwierdzającego złożenie zamówienia wysłanego na adres e-mail Klienta podany podczas procedury składania zamówienia (dotyczy zamówień, dla których wybrana została metoda płatności „przy dostawie”).

 1. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez GF Group poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty (dla zamówień opłacanych za pośrednictwem systemu płatności „PayU”) lub niezwłocznie po aktywowaniu linku potwierdzającego złożenie zamówienia, wysłanego na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia (dotyczy zamówień opłacanych „przy dostawie”).

 3. GF Group niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem w Sklepie www.greemfloor.sklep.pl, w którym Klient złożył zamówienie. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do GF Group. GF Group niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami GF Group dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i GF Group , gotówką w Sklepie Stacjonarnym, w którym Produkty zostały zakupione.

 4. W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Stacjonarnym, w wypadku braku możliwości przygotowania Produktów do odbioru w terminie wskazanym w Rozdziale 8 ust. 2 poniżej, GF Group skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu potwierdzenia woli Klienta realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania Produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Klienta na odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, GF Group dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i GF Group w Sklepie Stacjonarnym.

 5. GF Group jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:

a) Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania GF Group o odstąpieniu od umowy;

b) okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.

 1. GF Group zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów, w szczególności w wypadku oferowania takich Produktów w promocji. Ograniczenia zostaną każdorazowo wskazane na Stronie Sklepu Internetowego.

 2. GF Group niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 9 – 10 powyżej.

 

Rozdział 6

 1. Dostępne metody płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów oraz wartości Produktów będących przedmiotem zamówienia:

a) w przypadku wybrania opcji odbioru Produktów w Sklepie Stacjonarnym, Klient dokonuje płatności za pośrednictwem systemu płatności „PayU” (w tym możliwa jest płatność za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „PayU”);

b) w przypadku wybrania opcji dostawy Produktów transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz GF Group, Klient dokonuje płatności przed odbiorem Produktów.

 1. W razie wyboru metody płatności za pośrednictwem systemu płatności „PayU” (w tym za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „PayU”), Klient w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „PayU”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „PayU” procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. GF Group w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta, a dokonaniem płatności, prześle do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o zapłacie za Produkty będące przedmiotem zamówienia. Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.

 2. W razie wyboru metody płatności „przy dostawie” zamówienie będzie realizowane po aktywacji przez Klienta linku potwierdzającego złożenie zamówienia wysłanego na adres e-mail Klienta podany podczas składania zamówienia. Po aktywacji linku potwierdzającego złożenie zamówienia GF Group dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki. Klient powinien dokonać aktywacji linku w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Brak aktywacji linku w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta.

 3. Zamówienie opłacane za pośrednictwem systemu płatności „PayU” nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez GF Group płatności za zamówione Produkty, a zamówienie złożone z wyborem metody płatności „przy dostawie” – do momentu aktywacji linku potwierdzającego złożenie zamówienia. Dopiero po otrzymaniu płatności/aktywacji linku GF Group dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki.

 4. Przy płatności gotówką Klient zobowiązany jest przygotować kwotę odpowiadającą pełnej cenie zamówienia. Podmiot dostarczający zamówione Produkty (Kurier lub Firma transportowa) nie wydaje reszty.

 5. W przypadku wybrania przez Klienta opcji zakupu z dostawą faktura zakupu będzie dołączona do przesyłki, w przypadku odbioru w Sklepie Stacjonarnym faktura zostanie wręczona Klientowi w Sklepie.

 

Rozdział 7

 1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz GF Group („Firma transportowa”).

 3. Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a Sklepem Stacjonarnym. Jeżeli jest to możliwe koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

 4. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego towaru i wynosi średnio 1-15 Dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Produkty sprowadzane z magazynów po za zagranicami Polski lub na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji ustalany jest również indywidualnie z Klientem), chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez GF Group płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni z GF Group inny termin dostawy zamówionych Produktów.

 5. Przesyłki dostarczane:

a) kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki może dostarczyć ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do piątku.

b) transportem dokonywanym za pośrednictwem Firmy transportowej – dostarczane są jedynie przed wejście do budynku wskazanego w adresie dostawy (lub - w wypadku domów jednorodzinnych i domów szeregowych – do wejścia lub wjazdu na działkę, na której znajduje się budynek) bez względu na wagę przesyłki, chyba, że Klient zamówił w GF Group również usługi montażu zamówionych produktów.

 

Rozdział 8

 1. W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru osobistego, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w Sklepie Stacjonarnym.

 2. GF Group przygotuje zamówienie do odbioru w terminie 1-15 Dni Roboczych od otrzymania wpłaty od Klienta z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 i 7 powyżej. W przypadku Produktów sprowadzanych z magazynów po za granicami Polski lub na indywidualne zamówienie Klienta termin odbioru zostanie również ustalony indywidualnie (chyba, że w trakcie składania zamówienia zostanie wyraźnie wskazany inny termin).

 3. GF Group poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w Sklepie Stacjonarnym.

 4. Odbioru Produktu może dokonać:

a) osobiście Klient, który złożył zamówienie po okazaniu potwierdzenia zamówienia;

b) inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia;

 1. GF Group jest uprawniona do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. GF Group może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa w ust. 4 a) i b) powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.

 2. Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 14 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów, o której mowa w § 8 ust. 3 powyżej. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

 

Rozdział 9

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 1. W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do GF Group, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument może, lecz nie musi skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia przesłanego przez GF Group. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu Stacjonarnego.

 1. W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim GF Group przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 2. Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

 3. Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste do Sklepu Stacjonarnego. Wybór sposobu zwrotu Produktów do GF Group należy do Konsumenta.

 4. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, w tym kosztów dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez GF Group w Sklepie Internetowym), zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą GF Group oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.

 5. W przypadku gdy Konsument odstępuje od umowy sprzedaży jedynie w zakresie niektórych Produktów, które były objęte jednym zamówieniem:

a) GF Group zwróci część kosztów dostawy, która była związana ze zwracanymi Produktami (tj. zwrot kosztów dostawy nastąpi w takiej części, w jakiej uwzględnienie zwracanych Produktów w całym zamówieniu powoduje wzrost kosztów jego dostawy);

b) nie podlegają zwrotowi te koszty dostawy Produktów, które Konsument zobowiązany jest ponieść w związku z dostawą tej części Produktów, co do której Konsument od umowy nie odstąpił.

 1. Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu GF Group ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Wysokość kosztów zwrotu (maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na terenie Polski) szacowana jest na kwotę:

  • do 50,00 złotych netto - paczka o wymiarach standardowych do 30 kg,

  • do 220,00 złotych netto - przesyłka paletowa 120cm x 80cm x 100cm do 1000 kg,
  • do 260,00 złotych netto – przesyłka paletowa 140cm x 100cm x 100cm do 1000 kg,

  • do 300,00 złotych netto – przesyłka paletowa 220cm x 100cm x 100cm do 1000 kg,

  • do 100,00 złotych netto - przesyłka dłużycowa 250cm x 15cm x 15cm do 30 kg.
 2. GF Group wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia zgodności zamówionego produktu z produktem dostarczonym lub odebranym osobiście.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli GF Group wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez GF Group utraci prawo odstąpienia od umowy ( zakup wraz z usługą montażu);

b) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze Produktu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ( zamówienie usługi montażu);

f) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel GF Group do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po odbiorze.

 

Rozdział 10

 1. GF Group jest zobowiązana do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. GF Group jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

 2. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że GF Group niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez GF Group albo GF Group nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez GF Group usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez GF Group. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 4. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. GF Group jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. GF Group może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, GF Group może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.

 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt GF Group dostarczyć Produkt wadliwy do Sklepu Stacjonarnego. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt GF Group w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ust. 5 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 6. Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.

 7. W wypadku gdy GF Group na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.

 8. Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.

 9. Reklamacje należy kierować do Sklepu Stacjonarnego. Reklamacje można składać osobiście w Sklepie Stacjonarnym, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną na adres: sklep@greenfloor.pl

 10. W reklamacji Klient powinien wskazać:

  • opis stwierdzonej wady,

  • żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz

  • zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. GF Group zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

 1. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a GF Group nie ustosunkowała się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione. 

 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

 3. Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez GF Group zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

 

Rozdział 11

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) ( dalej RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych osób dokonujących zakupu w sklepie internetowym www.greenfloor.sklep.pl jest GF Group Karol Tarnawski, Szosa Gdańska 1, 86-031 Osielsko.

 2. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem email: odo@greenfloor.pl.

 3. Dane osobowe, podane w związku z rejestracją konta w Sklepie Internetowym lub w związku ze złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym będą przetwarzane na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. B i C tj.: przetwarzanie danych osoby będącej stroną umowy, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną , obsługi i rozliczenia zamówienia dokonanego w sklepie internetowym www.greenfloor.pl, oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze, w celu udokumentowania transakcji handlowych.

 4. Dane osobowe osób dokonujących zakupu w sklepie Green Floor mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi transportowe, montażowe, projektowe, bankowe, płatności elektronicznych, księgowe i wsparcia IT dla Administratora.

 5. Dane osobowe przetwarzane w związku z zakupem towarów nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

 6. Dane osobowe klientów będą przetwarzane w systemie informatycznym e-sklepu przez 24 miesiące od dokonania zakupu przez Klienta w związku z okresem rękojmi, a w celu udokumentowania transakcji handlowych przez 5 lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura zakupu towaru.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia ich oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wypełnienie pól oznaczonych jako „pola obowiązkowe” jest niezbędne dla zrealizowania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz wystawienia faktury (w przypadku wybrania takie opcji).

 9. Dane osobowe Klientów nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 10. GF Group przykłada szczególną staranność do ochrony danych osobowych swoich Klientów. Więcej na temat ochrony danych osobowych klientów GF Group można przeczytać w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie www.greenfloor.sklep.pl.

 

Rozdział 12

Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsument

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl